สรุปข้อมูล
จำนวนนักเรียนทั้งระดับชั้น 168
ลาออก / แลกเปลี่ยน / เด็กออทิสติก 7
เหลือ 161
คิดเป็น ของทั้งรุ่นที่ยังคงเหลืออยู่
ติดแล้ว 147 91.30435
ติดรอบที่ ผ่านการคัดเลือก ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คิดเป็น % (ของที่ติดทั้งหมด)
1 - Portfolio 40 31 19.25466
2 - Quota 82 52 32.29814
3 - Admission 1 43 31 19.25466
4 - Admission 2 31 30 18.63354
5 - Direct Admission 3 3 1.863354
ยังไม่ทราบ 14 14 8.695652