คำนำหน้า ชื่อ - สกุล ห้อง รอบที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก คณะที่ผ่านการคัดเลือก สาขาที่ผ่านการคัดเลือก หมายเหตุ
นาย ก้องเกียรติ เหลาเกตุ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
นาย ชนกนันท์ ลีพัฒนวงศ์ ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด  
นาย ไชยภัทร อุปนันท์ ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นาย ธนภัทร หลักแก้ว ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
นาย ธนภัทร หลักแก้ว ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ) โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย ธีรดนย์ ว่องกลกิจศิลป์ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
นาย บัญญวิต คำสิงห์ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต  
นาย บัญญวิต คำสิงห์ ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 กรมแพทย์ทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
นาย บัญญวิต คำสิงห์ ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) รังสีเทคนิค  
นาย บัญญวิต คำสิงห์ ม.6/1 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
นาย ปรมี เลิศสินอุดม ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ CPIRD จังหวัดเลย  
นาย ปรมี เลิศสินอุดม ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นาย พชรพล พรตระกูลพิพัฒน์ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ CPIRD จังหวัดนครพนม  
นาย พลภณ สุนทรภาส ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นาย พลภณ สุนทรภาส ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย พีรวิชญ์ มาตย์นอก ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
นางสาว กนกกร ทังสมบัติ ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ *  
นางสาว กนกกร ทังสมบัติ ม.6/1 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เคมี  
นางสาว กรกรรณิการ์ คำภาบุตร ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาภาษาไทย โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว กรกรรณิการ์ คำภาบุตร ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาภาษาไทย โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว กัญญารัฐ โพธิ์สูง ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ  
นางสาว กัญญารัฐ โพธิ์สูง ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว กุลจิรา ประมาชิด ม.6/1 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว จีรณา สรกฤช ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นางสาว จีรณา สรกฤช ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการ International Admission
นางสาว จีรณา สรกฤช ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการรับด้วย Portfolio
นางสาว จีรณา สรกฤช ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการ Early Admission
นางสาว จีรณา สรกฤช ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน โครงการรับด้วยประกาศนียบัตรและผลงานทางวิชาการ
นางสาว ชญานินทร์ เจริญสุข ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณัฐณิชา ผาสุข ม.6/1 รอบ 5 - Direct Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
นางสาว ณัฐณิชา ผาสุข ม.6/1 รอบ 5 - Direct Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์    
นางสาว ณัฐวดี ศรีธรณ์ ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ  
นางสาว บัวชมพู ภูวดลผาแดง ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว บัวชมพู ภูวดลผาแดง ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะพยาบาลศาสตร์    
นางสาว พรชิตา เจษฎาธนบดี ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
นางสาว พรชิตา เจษฎาธนบดี ม.6/1 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เคมี  
นางสาว พัชรพลอย ไชยพันธุ์ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว พัชรพลอย ไชยพันธุ์ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
นางสาว แพรพลอย เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.6/1 รอบ 3 - Admission 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  
นางสาว วรีวรรณ ศัพทเสวี ม.6/1 รอบ 5 - Direct Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  
นางสาว ศุภิสรา ยะวร ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์    
นางสาว ศุภิสรา ยะวร ม.6/1 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เลือกโรงพยาบาลราชวิถี  
นางสาว สิรีธร ปินตารักษ์ ม.6/1 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาการออกแบบ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว อภิสรา ตั้งทรัพย์กิจ ม.6/1 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย กิตติพศณ์ บัวเอี่ยม ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
นาย กิตติภพ สิริศรีจันทร์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
นาย กิตติภพ สิริศรีจันทร์ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
นาย ชยทัต อังวราวงศ์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
นาย ชยทัต อังวราวงศ์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นาย ชัช อนุศักดิกุล ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
นาย ชัช อนุศักดิกุล ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
นาย ธนวัฒน์ ศรีทะบาล ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
นาย ธนวัฒน์ ศรีทะบาล ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
นาย ประกาศิต สุวรรณเจริญ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
นาย ภัทรพล เจ๊กรักษ์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  
นาย ภารวี จิวากานนท์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
นาย ภารวี จิวากานนท์ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
นาย เมธัสวุฒิ ไสยาสน์ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
นาย เมธัสวุฒิ ไสยาสน์ ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นาย ศิรสิทธิ์ คูรศิริกุล ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  
นาย สวพล ทองจันทร์ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
นางสาว กรรณธีรา เชื้อสาวะถี ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา  
นางสาว จุฬาลักษณ์ วรวิเศษ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม คณะนิติศาสตร์    
นางสาว จุฬาลักษณ์ วรวิเศษ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์    
นางสาว ชนิดาภา แก้วจันทร์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
นางสาว ชนิสรา ชัยสิงห์เหนือ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  
นางสาว ญาณิศา ศิริภูธร ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
นางสาว ญาณิศา ศิริภูธร ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์​ พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
นางสาว ณรภัทรพิมล อึงสถิตย์ถาวร ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์บัณทิต  
นางสาว ธนัชพร สิงห์มหาไชย ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
นางสาว ธนาภรณ์ ชูคันหอม ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี  
นางสาว ธนาภรณ์ ชูคันหอม ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์    
นางสาว ธัญญภรณ์ คนขยัน ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา  
นางสาว ธัญญภรณ์ คนขยัน ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นางสาว ธัญลักษณ์ แก้วก่า ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
นางสาว ธัญลักษณ์ แก้วก่า ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์  
นางสาว ธัญลักษณ์ แก้วก่า ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
นางสาว นภัสพร ชนะทัพ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา  
นางสาว นภัสพร ชนะทัพ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  
นางสาว นภัสพร ชนะทัพ ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด  
นางสาว นริศรา ไชยน้ำอ้อม ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ เคมี  
นางสาว นลัท บัวซ้อน ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีธรณี  
นางสาว นลัท บัวซ้อน ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
นางสาว นัทธ์ชนัน วงศ์มานะโชติ ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว นัทธ์ชนัน วงศ์มานะโชติ ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว นัทธ์ชนัน วงศ์มานะโชติ ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักสหเวชศาสตร์ วิชากายภาพบำบัด โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว นัทธ์ชนัน วงศ์มานะโชติ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนจีน  
นางสาว บุษยมาส สมบูรณ์ทวง ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สุขภาพสัตว์  
นางสาว บุษยมาส สมบูรณ์ทวง ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
นางสาว ปภาวรินท ทารักษา ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
นางสาว ปภาวรินท ทารักษา ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สารสนเทศศึกษา  
นางสาว พนิตพร เวโรจน์ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์    
นางสาว พัชรไพลิน ไชยพันธุ์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว พัชรไพลิน ไชยพันธุ์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว พัชรไพลิน ไชยพันธุ์ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
นางสาว พันดาว คุ้มไข่น้ำ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
นางสาว พันดาว คุ้มไข่น้ำ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์    
นางสาว ภิรมณ สุขทรงสุนทร ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด  
นางสาว ภิรมณ สุขทรงสุนทร ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ    
นางสาว ภิรมณ สุขทรงสุนทร ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลเภสัชกรรม  
นางสาว มณัญญา ฤทธิทิศ ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
นางสาว มณัญญา ฤทธิทิศ ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต  
นางสาว มารินทร์ ภูนิคม ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ การจัดการการกีฬา โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว มารินทร์ ภูนิคม ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว ศรุตา สุระโคตร ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเทคโนโลยี วิชาเทคโนธรณี โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว สุธิดา บุญมีประเสริฐ ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการอาหาร  
นางสาว สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด  
นางสาว สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักสหเวชศาสตร์ วิชากายภาพบำบัด โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์    
นางสาว สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม ม.6/2 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
นางสาว สุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม ม.6/2 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาเกาหลี  
นางสาว สุพิชฌาย์ ภูถูกเงิน ม.6/2 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม  
นางสาว หทัยภัทร รัตนวงศ์สวัสดิ์ ม.6/2 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โครงการการรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาย กรินทร์ แนวพิลา ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์    
นาย กฤตภาส ธีระวิสิษฐ์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การท่องเที่ยว  
นาย กฤตภาส ธีระวิสิษฐ์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
นาย กฤตภาส ธีระวิสิษฐ์ ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย ณัฐนิธิชัย ศรีกลชาญ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
นาย ณัฐนิธิชัย ศรีกลชาญ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
นาย ณัฐนิธิชัย ศรีกลชาญ ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย ธีร์ธัช สีหาราช ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์เคมี โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์
นาย ธีรภัทร สาภูงา ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ การตลาด  
นาย เธียรธัช ชาทอง ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  
นาย เธียรธัช ชาทอง ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป  
นาย พชร แสงเหลา ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย พิสิษฐ์ พรมณี ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นาย ภัทรศักดิ์ การจุนสี ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  
นาย วรวัส แสงมรกต ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย ศุภวิชญ์ อนุภาพไพบูลย์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล *วิทยาเขตขอนแก่น  
นาย สหัสวัต สุดาพรรัตน์ ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย สหัสวัต สุดาพรรัตน์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
นางสาว จันทกานต์ ใจเมือง ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ   
นางสาว ชญาดา เกื้อกูลศิริโรจน์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น  
นางสาว ชญาดา บารมี ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ    
นางสาว ชาริสา ลีลาวัฒนานนท์กุล ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ชาริสา ลีลาวัฒนานนท์กุล ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
นางสาว ชุติมณฑน์ นาโควงค์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว แชนนอล จันทบูรณ์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว นริศรา ไชยน้ำอ้อม ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
นางสาว พรรณปพร ศรีนานนท์ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)  
นางสาว พรรณปพร ศรีนานนท์ ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กีฏวิทยา  
นางสาว เพ็ญพัชชา สารีพร ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ วิชานฤมิตศิลป์ โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์
นางสาว เพ็ญพัชชา สารีพร ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ  
นางสาว ภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ  
นางสาว ภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  
นางสาว ภัทราภรณ์ ผุยน้อย ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ การตลาด  
นางสาว ภัทราภรณ์ ผุยน้อย ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด  
นางสาว ละอองธาร พลาหาญ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
นางสาว ละอองธาร พลาหาญ ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์    
นางสาว วชิรญาณ์ โพธิ์งาม ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์   
นางสาว วชิราภรณ์ ชัยนาม ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาไฟฟ้า เอกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Active Recruitment
นางสาว วชิราภรณ์ ชัยนาม ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว วชิราภรณ์ ชัยนาม ม.6/3 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์   โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว วชิราภรณ์ ชัยนาม ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
นางสาว ศิรประภา สิมเสน ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ  การตลาด  
นางสาว ศิรประภา สิมเสน ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด  
นางสาว ศิรประภา สิมเสน ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ การตลาด  
นางสาว อทิตยา ทาเภา ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา  
นางสาว อทิตยา ทาเภา ม.6/3 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์    
นางสาว อภิชญา เหลืองอุบล ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การตลาด  
นางสาว อภิชญา เหลืองอุบล ม.6/3 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาเกาหลี  
นางสาว อภิชญา เหลืองอุบล ม.6/3 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์  
นาย ไกรวิชญ์ วรพุทธพร ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นาย จักรี อาจอนงค์ ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ พืชสวน  
นาย จิรายุ วงษ์สว่าง ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย จิรายุ วงษ์สว่าง ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย ชัชพิมุข จันทร์ราช ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม  
นาย ชัชพิมุข จันทร์ราช ม.6/4 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย ชินปกรณ์ วัยวุฒิ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม   โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นาย ชินปกรณ์ วัยวุฒิ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ   โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นาย เตโชดม พันธ์สายเชื้อ ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
นาย ปราบ ศรีวงษ์ ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย ปัณณวิชญ์ ปัจเจกวิญญูสกุล ม.6/4 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ พืชสวน แผนที่ 1  
นาย พงศ์ปณต หวังสมนึก ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปะประยุกต์ การออกแบบ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย พงศ์ปณต หวังสมนึก ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปะประยุกต์ สถาปัตยกรรม โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย พงศ์ปณต หวังสมนึก ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย พงศ์ปณต หวังสมนึก ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นาย พันธุ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีตะวันตก (เอกกลอง)  
นาย พันธุ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง ม.6/4 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
นาย พีรพล ซามาตรา ม.6/4 รอบ 5 - Direct Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์  
นาย วสุวรรธน์ จำปาวงษ์ ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษา  
นาย ศิโรดม ชาวเหนือ ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ การตลาดระหว่างประเทศ  
นาย สิรวิชญ์ หาแก้ว ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวเคมี  
นางสาว กมลวรรณ วรกา ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ การค้าขายระหว่างประเทศ  
นางสาว กมลวรรณ วรกา ม.6/4 รอบ 4 - Admission 2 Providence University Taiwan คณะบริหารธุรกิจ การตลาดระหว่างประเทศอินเตอร์  
นางสาว เกตุมณี บุญศิริชัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นางสาว เกตุมณี บุญศิริชัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว เกตุมณี บุญศิริชัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การตลาด  
นางสาว ขวัญจิรา จรรยากรณ์ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ขวัญจิรา จรรยากรณ์ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการอาหาร โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ขวัญจิรา จรรยากรณ์ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ขวัญจิรา จรรยากรณ์ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว จิรัชญา เพ็ชรประดับ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว จิรัชญา เพ็ชรประดับ ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว จิรัชญา เพ็ชรประดับ ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
นางสาว ชมพูนุช เทียมวิสัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีศักยภาพสูง
นางสาว ชมพูนุช เทียมวิสัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ญาดา ภักดี ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ภาพยนตร์และสิ่อดิจิตัล โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ฐิติพร มูลมนัส ม.6/4 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ประมง  
นางสาว ฐิติพร มูลมนัส ม.6/4 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)  
นางสาว ปวิตรา คุ้มบัณฑิตย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว ปานพิมพ์​ มิตรชัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio Queensland University of Technology Bachelor of Information Technology Extended Foundation    
นางสาว ปานพิมพ์​ มิตรชัย ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว ปิยธิดา ฉัตรเกษม ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการตลาด  
นางสาว ปิยธิดา ฉัตรเกษม ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
นางสาว พิชญา​ นามสีฐาน ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม คณะเทคโนโลยี​  เทคนิคการสัตวแพทย์​  
นางสาว พิชญา​ นามสีฐาน ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม คณะบริหารธุรกิจ​บัณฑิต​การจัดการ การบัญชีและการจัดการ  
นางสาว รดาพชร อนวัช ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว รดาพชร อนวัช ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์  
นางสาว ศศิวิมล คำสวาท ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยา โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว ศศิวิมล คำสวาท ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว สุธาสินี กำขันตี ม.6/4 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
นางสาว อินทุกร ขันแก้ว ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ประกอบการนานาชาติ    
นางสาว อินทุกร ขันแก้ว ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว อินทุกร ขันแก้ว ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บัญชีบัณฑิต  
นางสาว อินทุกร ขันแก้ว ม.6/4 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
นาย กฤษฎิ์ ใจแจ้ง ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์    
นาย ณัฐชนน ตังตระกูล ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ MD01  
นาย ธนพัฒน์ โนนใหม่ ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ INCLUSIVE จังหวัดขอนแก่น  
นาย ปุณณวิช ภาษิต ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นาย ปุณณวิช ภาษิต ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นาย ปุณณวิช ภาษิต ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะทันตแพทยศาสตร์    
นาย ปุณณวิช ภาษิต ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)  
นาย ปุณณวิช ภาษิต ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นาย พศินฐ์ คอมแพงจันทร์ ม.6/5 รอบ 4 - Admission 2 จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ คณะวิทยาศาสตร์​ เคมีวิศวกรรม  
นาย พิทักษ์พงศ์ ดำบรรพ์ ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์  
นาย สุพศิน​ หินเธาว์ ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ บัญชีธุรกิจ  
นาย สุพศิน​ หินเธาว์ ม.6/5 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์  
นางสาว กมลชนก แก้วนิล ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน  
นางสาว จีรพรรณ สนิทวงศ์ชัย ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
นางสาว จีรพรรณ สนิทวงศ์ชัย ม.6/5 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์    
นางสาว จีรพรรณ สนิทวงศ์ชัย ม.6/5 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ  
นางสาว ชนนันท์ พรหมเกิด ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ CPIRD จังหวัดสกลนคร  
นางสาว ณัฐณิชา พันธุ์ยางน้อย ม.6/5 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค  
นางสาว ณัฐธิดา คะสีทอง ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
นางสาว ณัฐธิดา คะสีทอง ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
นางสาว ณัฐธิดา คะสีทอง ม.6/5 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์    
นางสาว ณัฐธิดา คะสีทอง ม.6/5 รอบ 4 - Admission 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
นางสาว ทักษะพร ยิ่งคำแหง ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม  
นางสาว ทักษะพร ยิ่งคำแหง ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์    
นางสาว ทักษิณา ระวิพันธ์ ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์    
นางสาว นภารัตน์ รัตนคุณ ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
นางสาว นภารัตน์ รัตนคุณ ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โครงการการรับเข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio
นางสาว นิติพร นครดี ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
นางสาว นิศารัตน์ ศรีสุวรรณกุล ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นางสาว เนติพร ไทยธวัชกุล ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณทิต โครงการ MD02
นางสาว บัณฑิตา โฮมวงศ์ ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  
นางสาว บัณฑิตา โฮมวงศ์ ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  
นางสาว พริมา ธรรมแสง ม.6/5 รอบ 4 - Admission 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์    
นางสาว พัชรดา ถนนแก้ว ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นางสาว วชิรญาน์ สิมหล้า ม.6/5 รอบ 3 - Admission 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์  
นางสาว วรัญญา ศรีปัญญา ม.6/5 รอบ 3 - Admission 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
นางสาว วิภาวดี พรมสิทธิ์ ม.6/5 รอบ 2 - Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ CPIRD  
นางสาว อัญชลี พันธ์สีหา ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
นางสาว อาทิตยา ขัดสี ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (ติดสอบสัมภาษณ์ทุนเพชรพระจอม แต่ไม่ได้ทุนเลยถูกโอนย้ายไปโครงการอื่น)
นางสาว อาทิตยา ขัดสี ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์    
นางสาว อาทิตยา ขัดสี ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ทุนนักเรียนโครงการวมว.
นางสาว อาทิตยา ขัดสี ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
นางสาว อาทิตยา ขัดสี ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
นางสาว อาทิตยา ขัดสี ม.6/5 รอบ 1 - Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี