คอมพิวเตอร์

ประเภทของ Computer (คลิกที่ชื่อเพื่อไปดูประเภทต่างๆ)

  1. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล
  2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
  3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบ

(อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/คอมพิวเตอร์)